Base Rate and Interest Spread Rate

S.NoYearMonthBase RateAverage Base RateInterest Spread Rate
12081Bhaishak11.40%11.59%4.51%
2
2080Chaitra11.57%11.86%4.52%
32080Falgun11.79%12.13%4.56%
42080Magh12.23%12.35%4.51%
52080Poush12.37%12.54%4.54%
62080Mangshir12.46%12.73%4.56%
72080Kartik12.78%12.91%4.57%
82080Ashwin12.94%12.97%4.51%
92080Bhadra13.01%12.97%4.34%
102080Shrawan12.97%12.95%4.53%
112080Ashadh12.94%12.94%4.54%
122080Jestha12.95%12.96%4.58%
132080Bhaishak12.94%12.98%4.66%
142079Chaitra12.98%4.73%
152079Falgun13.01%4.77%
162079Magh13.27%4.73%
172079Poush13.01%3.53%
182079Mangshir12.78%4.56%
192079Kartik12.47%4.96%
202079Ashwin12.28%4.98%
212079Bhadra12.10%4.76%
222079Shrawan11.75%4.13%
232079Ashadh11.96%4.71%
242079Jestha11.42%3.30%
252079Bhaishak10.81%4.38%
262078Chaitra10.79%4.01%
272078Falgun10.21%4.21%
282078Magh10.18%3.99%
292078Poush10.42%4.11%
302078Mangshir9.44%4.13%
312078Kartik9.09%4.55%
322078Ashwin9.12%4.68%
332078Bhadra8.41%4.97%
342078Shrawan8.15%4.94%
352078Ashadh9.02%4.80%
362078Jestha8.97%4.84%
372078Bhaishak8.88%4.98%
382077Chaitra8.93%4.47%
392077Falgun8.74%4.99%
402077Magh9.29%4.94%
412077Poush9.47%4.98%
422077Mangshir9.62%4.98%
432077Kartik9.65%4.99%
442077Ashwin10.32%4.97%
452077Bhadra10.34%4.98%
462077Shrawan10.55%4.98%